Vysílací studio: 389 011 043
Dopravní linka: 800 800 101
PINK - So What
Playlist
PINK
So What
Právě vysílá:
Hitrádio Faktor
Hitrádio Faktor

Obecná pravidla soutěží na Hitrádiu Faktor

I. - Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž Hitrádia Faktor“(dále jen „soutěž“)je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140  (dále jen „organizátor soutěže“).

II. - Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Hitrádia.
 4. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
 5. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů účastníka soutěže“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu https://hitradio.cz/ochrana-osobnich-udaju

III. - Průběh soutěže

 1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání Hitrádia.
 2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 15:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.

IV. - Mechanismus soutěže

Bude upřesněno.

V. - Společná ustanovení

 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 2. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.hitradiofaktor.cz
 5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., která provozuje Hitrádia, na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
 7. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 29.4.2019

Podmínky zařazení do průzkumů

Průzkumu se můžete zúčastnit anonymně, nebo s registrací pro další průzkumy.

Vše je zdarma.

Při anonymní účasti zpracováváme pouze tyto Vaše údaje: pohlaví, věk a region ve kterém žijete. To nám pomůže při vyhodnocení získaných odpovědí.

Při registraci k pravidelné účasti na průzkumech, se vyplňují tyto údaje: jméno a příjmení, email, věk, pohlaví, region ve kterém žijete. 

Když se zaregistrujete, tak Vám napíšeme při každém novém průzkumu a záleží na Vás, jestli se budete chtít zapojit do příslušného průzkumu nebo ho vynecháte.

Můžete tak i v budoucnu ovlivnit, co se bude na Hitrádiu hrát. Kdykoli v budoucnu se můžete z registrace k průzkumům odhlásit bez jakýchkoli sankcí.

A navíc máte díky registraci šanci na hodnotnou výhru. Ze všech registrovaných totiž každý měsíc vybereme jednoho výherce. Soutěž se řídí Obecnými pravidly soutěží na Hitrádiu.

Tady o tom píšeme víc: https://hitradio.cz/souteze/vseobecna-pravidla-soutezi

O Vaše osobní údaje velmi dobře pečujeme, budeme je uchovávat v bezpečí, maximálně dva roky od posledního kontaktu, nebo když si to rozmyslíte. Podrobně je to zde:

https://hitradio.cz/ochrana-osobnich-udaju